13 april 2015

Dagordning och verksamhetsberättelse

Den 12 maj är det årsmöte i Södra Journalistföreningen. Då kommer Andreas Mattsson, en av förra årets stipendiater, och berättar om sin resa till Indien och sitt arbete där.

Dessutom kommer vi att tillkännage vem som får ta emot årets rese- och studiestipendier samt rekreationsstipendierna.

Här nedanför hittar ni kallelsen kompletterad med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse.

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Södra Journalistföreningen tisdagen den 12 maj. Tänk på att alla ni som är medlemmar i SJF och verksamma i Skåne och Blekinge är medlemmar i Södra Journalistföreningen också.

När: 18.30
Lokal: Skånska dagbladets hörsal, S:t Gertrudsgatan 4b i Malmö

Klicka på länken för att läsa Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014.

Dagordning (notera punkten 10 om förslag till stadgeändring):
1. Mötet öppnas och röstlängd upprättas
2. Val av a: mötesordförande, b: mötessekreterare och c: två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Beslut om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna
4. Fastställning av dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8. Beslut om styrelsearvoden
9. Beslut om revisorsarvoden
10. Förslag om stadgeändring.
Styrelsen föreslår att alla ledamöter i styrelsen ska vara ordinarie och att därmed suppleanterna avskaffas. Enligt stadgarna ska alla ledamöter i styrelsen ha gemensamt ansvar för de beslut som fattas.
Därför föreslår styrelsen följande ändringar beträffande paragraf 5 Styrelse.
Mom 2: Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt två ordinarie ledamöter, två suppleanter, ändras till: Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, sekreterare , kassör samt fyra ledamöter. 
Mom 3: Ordförande väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år på så sätt att  årsmötet varje år väljer två ledamöter och en suppleant, ändras till: varje år väljs tre ledamöter. Kassör väljs särskilt.
Mom 5: Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är ense om beslut. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget. ändras till: Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter deltar i beslutet. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget.

Styrelsen föreslår också följande ändringar beträffande paragraf 10 Upplösning:
Beslut om upplösning av föreningen fattas genom allmän medlemsomröstning och med två tredjedelars majoritet.
I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar Södra distriktet av Svenska Journalistförbundet. Om annorlunda är bestämt i särskilda stadgar för föreningens fonder skall dessa gälla ändras till:
Beslut om upplösning av föreningen fattas genom allmän medlemsomröstning och med två tredjedelars majoritet.
I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar Södra distriktet av Svenska Journalistförbundet samt Frilans Syd. Om annorlunda är bestämt i särskilda stadgar för föreningens fonder skall dessa gälla.

11. Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas