27 februari 2014

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Södra Journalistföreningen tisdagen den 25 mars.

Plats: Hörsalen, Skånska dagbladets tidningshus, St Gertrudsgatan 4 B, Malmö (gamla Panora)

Tid: 18.00

Föreningen bjuder på kaffe och macka. Var vänlig anmäl deltagande till eva.martelius[at]gmail.com.
Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Dagordningen fastställs och röstlängd upprättas 
3. Beslut om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna 
4. Val av a) mötesordförande, b) sekreterare, c) två protokollsjusterare tillika rösträknare 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 
6. Revisorernas berättelse 
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8. Förslag beträffande styrelsearvoden. 
9. Förslag beträffande revisorsarvoden. Styrelsen föreslår oförändrat.
10. Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer 
11. Årsmötet utser ny valberedning 
12. Kungörelse av årets stipendiater 
13. Övriga frågor 
14. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna!

View Larger Map