25 mars 2013

Styrelsens årsberättelse

Förslag till årsberättelse för Södra Journalistföreningen för verksamhetsåret 2012

Styrelsen har under året utgjorts av: 
Eva Martelius, pensionär, tidigare Sydsvenskan, ordförande
Ulla Hansson, pensionär, tidigare Skånska dagbladet, vice ordförande
Jan Andersson, pensionär, tidigare Sydsvenskan, kassör
Torbjörn Hallgren, frilans, sekreterare
Peter Olsson, Skånska dagbladet, ledamot
Tina Green, Hemmets journal, suppleant
Andreas Holm, Lokaltidningen, suppleant


Sammanträden. Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger: den 24 april, 11 september, den 16 oktober och 10 januari. Däremellan har styrelsen haft en tät mejlväxling för beslutsfattande per capsulam.

Om- och tillbyggnad av Möllestugan. Årets verksamhet har dominerats av vårt stora ombyggnadsprojekt av Möllestugan som beslöts på förra årsmötet. Byggruppen har bestått av Eva Martelius, Ulla Hansson och Jan Andersson.
Arbetet inleddes i februari, då avtal slöts med Domstens kulturbyggnadsfirma som åtog sig att, för en summa av 1.750 000 kr, bygga om och till stugan enligt det förslag som arkitekt Ulf Nilsson tagit fram under 2011 med beräknad sluttid 15 juni.
Arbetet kom dock att försenas och slutbesiktning kunde göras först i september. Den fakturerade kostnaden hade då stigit till 2,6 miljoner! Styrelsen beslöt vid sitt möte i september att sätta stopp vid de drygt 2,3 miljoner vi då betalat till Domstens kulturbyggnadsfirma och andra av dem anlitade företag. Utestående fordran på drygt 250 000 kr till byggföretaget har vi bestridit och avvaktar nu en eventuell rättsprocess.
Helt klart är vi mycket nöjda med hur renoveringen utförts men inte med den tid detta tagit och den arbetskostnad vi fakturerats. Så har t ex inte tomten gjorts i ordning enligt avtal utan föreningen har tvingats anlita en trädgårdsanläggare för ytterligare 70 000 kr.
Vid sidan av byggföretaget har ordförande och vice ordförande lagt ner mycket tid och utfört stora arbetsinsatser för att följa bygget på plats och därmed försöka hålla kostnaderna nere. Så har vi t ex ordnat med inköp av kök och andra inredningsdetaljer från Ikea och själva ombesörjt transporter av sanitetsporslin och vitvaror till Mölle. Även våra familjer har deltagit med stora arbetsinsatser för att ställa stugorna i ordning.
På grund av förseningen kunde stugorna inte hyras ut alls under sommaren 2012 vilket vi hade räknat med. Föreningen har därmed gått miste om intäkter och medlemmarna gått miste om sommarvistelser i Mölle.
De båda husen är nu besiktigade och kommunen har godkänt kontrollprogrammet. Sedan den 1 november är det åter möjligt att hyra in sig på Värngatan 8 i Mölle.

Kansli. Föreningens löpande ekonomi och uthyrning av Möllestugan har liksom tidigare förtjänstfullt skötts av Agneta Brink som för detta arvoderas hon för fyra arbetstimmar per vecka. Agneta har också varit till stor hjälp för styrelsen genom sina kunskaper i fakturering och handläggande av kraven från de inblandade i bygget.

Ekonomi. Som framgår av den ekonomiska redovisningen har föreningen under året haft stora utgifter för om- och tillbyggnaden av huset i Mölle. Eftersom projektet fördyrats mer än styrelsen ansett rimligt återstår krav på ca 250 000 kr som ännu inte betalats. Ett av dem, motsvarande 69 000 kr, har styrelsen bestridit hos kronofogden.

Hemsidan. Webbansvarige Peter Olsson har under året förenklat hanteringen av sidan och gett den en tydligare design. Här kan medlemmarna nu enkelt gå in och söka stipendier och tanken är att också göra det möjligt att kolla tillgängligheten till Möllestugan.

Inför 2013. Under våren hoppas styrelsen kunna ordna ett öppet hus i Mölle för att presentera de om- och nybyggda husen för medlemmarna. Innan dess återstår en del uppgifter som att röja buskar, plantera nya växter och bygga ett förråd, som styrelsen gemensamt har åtagit sig att genomföra.

Malmö den 26 mars 2013
Eva Martelius, ordförande
Ulla Hansson, vice ordförande
Jan Andersson, kassör
Torbjörn Hallgren, sekreterare
Peter Olsson, ledamot