25 februari 2013

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Södra Journalistföreningen till årsmöte tisdagen den 26 mars.

Plats: Hörsalen, Skånska Dagbladets tidningshus, Sankt Gertrudsgatan 4B, Malmö (gamla Panora)

Tid: 19.00

Föreningen bjuder på fika i samband med mötet.

Dagordning:
 1. Mötet öppnas 
 2. Dagordningen fastställs 
 3. Beslut om huruvida kallelse till årsmöte skett enligt stadgarna 
 4. Val av:
  a. mötesordförande
  b. mötessekreterare
  c. två justeringspersoner tillika rösträknare 
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 
 6. Revisorernas berättelse 
 7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
 8. Förslag beträffande styrelsearvoden 
 9. Förslag beträffande revisorsarvoden 
 10. Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer 
 11. Val av valberedning 
 12. Kungörelse av årets stipendiater 
 13. Övriga frågor 
 14. Mötet avslutas
Hjärligt välkomna!

Visa större karta