4 april 2016

Dagordning för årsmötet

Här är dagordningen för Södra Journalistföreningens årsmöte 2016.

1. Mötet öppnas och röstlängd upprättas
2. Val av a) mötesordförande b) mötessekreterare och c) två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Beslut om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna
4. Fastställning av dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8. Beslut om styrelsearvoden
9. Beslut om revisorsarvoden
10. Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer
11. Val av valberedning
12. Presentation av årets stipendiater
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

På grund av sjukdom utgår årsredovisning och revision samt punkter som påverkas av detta till ett förslagsvis extra årsmöte. Vi har valt att inte ställa in och skjuta upp hela mötet eftersom många andra punkter ändå går och bör genomföras.